Det ohälsosamma dammet

Hur farligt är dammet i industriella arbetsmiljöer?

Att arbeta i dammiga och förorenade lokaler är något man bör undvika i största möjliga mån. Framförallt är det i tillverkande och bearbetande industrier som mer eller mindre farligt damm (spåndamm, slipdamm, livsmedelsdamm), stoft, rökdimma och gas uppstår. Det finns olika sätt att eliminera detta problem, eller åtminstone kraftigt förbättra inomhusmiljön för anställda inom industrin. Just detta är Lajac experter på.

Det farliga dammet

Små partiklar som inte är märkbara för ögat letar sig ner i luftvägar och lungor. Höga dammhalter i inandningsluften kan leda till en rad olika allvarliga sjukdomar såsom dammlunga, kol, astma, cancer och hjärtsjukdomar.

Damm kan bestå av nästan vad som helst och vara harmlöst eller livsfarligt. Här är några egenskaper hos dammpartiklar som styr hälsoeffekterna. (Ur Medicinsk Vetenskap nr 2 2016)

  • Storleken– Små partiklar, till exempel avgaspartiklar, svävar längre i luften, andas lättare in och når djupare ner i lungorna.
  • Formen– Partiklar med stor yta, som måndamm, har större risk att reagera med kroppens celler och vävnader.
  • Reaktiviteten– Partikelns yta kan vara kemiskt reaktiv eller stabil. Detta avgör vilka reaktioner som kan äga rum när den kommer i kontakt med människokroppen.
  • Livslängden– Vissa partiklar kan brytas ner av kroppen, andra inte. Exempelvis kvartsdamm stannar kvar i kroppen, vilket ökar risken för vissa hälsoeffekter.

Riskerna med det explosionsfarliga dammet i industriella arbetsmiljöer

Ostädade och röriga lokaler medför i allmänhet ökade arbetsplatsskador och säkerhetsrisker. På arbetsplatser med höga dammhalter och smutsiga omgivningar är det ofta hög sjukfrånvaro och långvariga hälsoproblem.

Gamla och ej godkända spånutsugssystem innebär stora risker för brand och dammexplosioner. Många människor är inte ens medvetna om att de spenderar 1/3 av sin vakna tid i miljöer som inte uppfyller ATEX-direktivet (EU-direktiv som behandlar utrustningar och arbetsmiljö i områden där det finns risk för explosiv atmosfär. Källa: wikipedia.se).

Att tänka på innan man anpassar utsuget

Enligt Brandskyddsföreningen exploderar damm minst en gång i veckan i svenska industrier.

Hur gör man då för att förhindra detta och samtidigt låta medarbetarna verka i en ren, säker och hälsosam miljö?

Några viktiga punkter inför val av processutsug:

  • Vilka egenskaper har stoftet och hur farligt är det?
  • Vilken hastighet och riktning har stoftet?
  • Hur mycket stoft och damm bildas i tillverkningen?
  • Vad är stoftets partikelstorlek och täthet 

Systemet måste dimensioneras så att lufthastigheten är tillräcklig att föra med partiklar från produktionen. Hur hög lufthastighet avgörs av partiklarnas egenskaper samt övriga aspekter som kan påverka utsuget, t ex andra processer, drag och annan ventilation. I många fall kan man ta vara på frånluften och återföra varmluften in i lokalen, men det är beroende av vilket material eller gas som hanterats. Detta kan Lajacs tekniker se över vid rådgivning runt installationer av spånsugsanläggningar. Då cirkulation generellt ger sämre luftkvalitet är det viktigt att komplettera med god luftventilation i lokalen. Läs hela artikeln på Arbetsmiljöverket.

Lajac har kvalitetstestade och säkra lösningar

Det finns stabila och trygga lösningar för att optimera stoftutsuget i industrilokaler och verkstäder. Det första man måste se över är att alla maskiner har rätt utsug, samt kontroll att maskinen är rätt utformad för att få bort dammet på ett bra sätt. Ett verksamhetsanpassat och väldimensionerat rörsystem med produkter, speciellt anpassade för utsug av spån och damm, är en förutsättning för att uppnå ett fungerande system.

Se till att stoftavskiljare (filter), fläktar och övriga komponenter som innefattas av ATEX-direktivet har korrekta märkningar.

Lajacs produkter för spånhantering och stoftutsug är väl beprövade för installationer i nordiska klimat samt vad gäller teknik och kvalitet. Våra tekniker är specialister på området och hjälper till med kundanpassade, flexibla lösningar. Lajac erbjuder produkter som uppfyller marknadens och myndigheternas krav.

Det är viktigt att fånga stoftet så nära källan som möjligt, det hindrar spridning i lokalen. Det fast installerade utsuget är vad Lajac starkast rekommenderar, med filtret placerat utanför lokalen. Se våra modulära Atex-filter MMBF. Dessa stoftavskiljare ger högre grad av filtrering än inomhusplacerade mobila enheter, samt uppfyller ATEX-direktivet gällande risker för dammexplosion.

Lajacs stoftanpassade rörsystem har många fördelar jämfört med de system på marknaden som t ex kan vara avsedda att hantera enbart luft. På grund av längre böjradie blir luftflödet jämnare och orsakar mindre tapp av undertrycket i systemet. Materialet är slitstarkt för ändamålet och vår standard spännbandskant har fördelen att rör, böjar och andra komponenter enkelt kan kapas till valfri längd, då kanten kan vikas upp igen.