Farlig svetsrök - Rätt metod för utsug

Svetsrök innehåller farliga gaser och partiklar. Ett väloptimerat utsug nära källan är bra för svetsarens hälsa samtidigt som risken för spridning till övriga lokaler och medarbetare minskar. Ökad hälsa och friska medarbetare gynnar också i slutändan företagets lönsamhet.


F
örebygg riskerna

Det är komplicerat med ventilation och utsug i arbetsmiljöer där förekomsten av svetsrök är hög. Det vädras ofta med frisk luft från öppna portar och fönster för att minimera förorenad luft i lokalen, vilket påverkar effekten av ventilationen och utsuget negativt. Det finns flera sätt att skydda sig för exponering för svetsrök. De kan i huvudsak sorteras in under allmänventilation, andningsskydd, punktutsug och integrerat utsug. Handhavandet av denna utrustning är mycket viktigt för att nå avsedd effekt. (Källa: wikipedia)

Svetsare trivs på jobbet och drabbas mer sällan av stress och psykiska besvär än många andra yrkesgrupper (källa: Svetsen #2 2017-11). Ändå utsätts svetsare, och övrig personal i lokalen, för ohälsosam påverkan av svetsrök, vilket många inte ens är medvetna om riskerna med. Rök uppstår genom den förångning och oxidering av olika ämnen i ljusbågen som orsakas av den höga temperaturen. Vid svetsning med olika svetsmetoder och material bildas olika mängder svetsrök med olika innehåll. Hälsorisker med exponering av svetsrök:
(källa: svetsaratt.se)

  • Cancer och astmaliknande problem
  • Påverkan på det centrala nervsystemet och fortplantningen
  • Irritation i luftvägarna
  • Påverkan på skelettet
  • Zinkfrossa (zinkfeber/metallröksfeber)

Lösningar från Lajac

Allmänventilationen är inte tillräcklig för att skydda medarbetaren mot den farliga svetsröken, man måste ha effektivt punktutsug/rökätare, utsugsbord eller utsugsvägg installerade vid arbetsplatserna. Alla varianterna måste dock vara väl fungerande för det mest pålitliga skyddet mot ohälsosamma föroreningar.

Till att börja med kan man försöka avskärma området där svetsrök uppstår med väggar eller skärmar, för att minska spridningen och lättare kunna fokusera punktkutsuget med huven placerad så nära källan som möjligt.

Lajac har systemlösningar innefattande stoftavskiljare som känner av när filtren behöver rensas och gör detta automatiskt med tryckluftsstötar. Fläktar med frekvensomriktare kan anpassa sugförmågan efter behov/antal användare. Maskiner och svetsar kan kopplas till ”smart power”-uttag som känner av när dessa används och automatiskt skickar signal för att öppna spjäll och starta anläggningen. Systemet är också optimalt för värmeåtervinning via ett ventilationsaggregat.

Våra utsugsarmar/rökätare för svetsrökutsug och hantering av svetsdamm, slipdamm och gaser/ångor som uppstår i samband med metallbearbetning håller hög kvalitet. Förutom en stilren design har stommen en robust konstruktion med släta stålrör, flexibla slitstarka slangar i PVC-material samt utanpåliggande leder för smidigare underhåll samt minskat slitage. Våra armar är försedda med automatiska spjäll i sughuven, så att luftflödet i utsuget stängs av när ingen svetsning förekommer vid arbetsplatsen.

Fördelar med rörliga utsugsarmar är att mindre luftflöden krävs, minskat energibehov för fläkten och att det orsakar mindre buller, eftersom det inte väser om de utsug som inte används. Till våra armar, filter och fläktar avsedda för svetsutsug har vi välanpassade rörsystem, spjäll och slang i alla dimensioner och i godstjocklekar upp till 3 mm.

PRODUKTER SOM ÄR AVSEDDA FÖR SVETSUTSUG: