Produkter för utsug

inom plastindustrin

Plastindustri


Vi levererar medel- och högvakuumsystem, med stoftavskiljare och punktutsug, för separation och återvinning av restprodukter inom plast- och glasfiberindustrin, även innefattande hälsofarliga ämnen som kan frigöras vid tillverkningen. De damm- och fiberpartiklar som frigörs när kompositmaterial hanteras i plastindustritillverkningen, är väldigt små och omärkbara. Då dessa partiklar utgör en stor hälsorisk om de tränger in i lungorna eller genom huden, är det viktigt att hitta effektiva och säkra metoder för omhändertagande av detta material, helst sanering direkt av verktygen.

Lajac är en ledande leverantör på området, och har en omfattande erfarenhet av att utforma och installera säkra och effektiva system för industrier som bearbetar kompositmaterial.

plasticpng